Our Classes

Class Year Group Teacher
Rosen Class Reception Miss Peters
Donaldson Class Reception Miss Shields
Potter Class Year 1  Mrs Thomas/Miss Peacey
Kerr Class Year 1/2 Miss Hutson
Jeffers Class Year 2 Miss Weldrake
Dahl Class Year 3 Miss White
Walliams Class Year 3/4      Miss Fabijan
Kinney Class Year 4  Mr Branson
Zephaniah Class Year 5  Miss Aubrey
Wilson Class Year 5/6       Miss Trevis
Rowling Class  Year 6    Miss Cutler